QUẢNG CÁO

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Liên hoan âm nhạc và gặp mặt nhạc sĩ các tỉnh phía Bắc - Quảng Ninh ngày 7,8/12/

[28-11-2007 05:15:30 - vnmusic.com.vn]

Được Ban TTVH TW nay là Ban Tuyên giáo TW đồng ý cho Hội NSVN tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập Hội (30/12/1957 - 30/12/2007), Hội NSVN đã tiến hành công tác chuẩn bị với nhiều nội dung lớn hoạt động trong năm kỷ niệm này, trong đó có tổ chức Liên hoan Âm nhạc, gặp mặt, trao đổi với các nhạc sĩ các tỉnh phía Bắc.

Xem Tiếp...
 

NGHIÊN CỨU, LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

Một hướng đi mới, một hoạt động nghề nghiệp thật sự bổ ích và thiết thực: LIÊN HOAN ÂM NHẠC BẮC MIỀN TRUNG

[03-10-2007 12:30:08 - vnmusic.com.vn]

" Hµ TÜnh – m¶nh ®Êt giµu truyÒn thèng yªu n­íc, truyÒn thèng v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng; tõ x­a tíi nay m¶nh ®Êt nµy ®· s¶n sinh ra nhiÒu bËc hiÒn tµi, nhiÒu danh nh©n lµm r¹ng danh cho non s«ng ®Êt n­íc. Ng­êi d©n n¬i ®©y tuy khã nhäc mµ sèng ch¾t chiu c©u nghÜa t×nh. Quª h­¬ng Hµ TÜnh ®· trë thµnh nguån c¶m høng cho nhiÒu lo¹i h×nh s¸ng t¹o nghÖ thuËt, trong sè ®ã cã ©m nh¹c.

Lµ mét trong sè Ýt ®Þa ph­¬ng cã nhiÒu bµi h¸t vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng bµi h¸t hay, ®· gióp Hµ TÜnh cã ®­îc h×nh ¶nh vµ Ên t­îng s©u s¾c trong lßng b¹n bÌ gÇn xa, ®Ó råi ®i m« còng nhí vÒ Hµ TÜnh . . ."

Xem Tiếp...

BÀI HÁT MỚI CẬP NHẬT

1 Tin ở hoa hồng (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Chiếc lá đầu tiên
2 3 ca khúc trong vở nhạc kịch "Câu chuyện tình" (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Chiếc lá đầu tiên
3 Mùa thu (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Chiếc lá đầu tiên
4 Ước mơ (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Chiếc lá đầu tiên
5 Lòng thương tóc dài (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Chiếc lá đầu tiên
6 Tình yêu nỗi nhớ (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Chiếc lá đầu tiên
7 Đã hứa yêu em (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Chiếc lá đầu tiên
8 Cơn khát cao nguyên (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Hội nhạc sĩ Việt Nam
9 Mam song (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Hội nhạc sĩ Việt Nam
10 Âm vang Cao nguyên (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Hội nhạc sĩ Việt Nam
Xem Tiếp...

QUẢNG CÁO

THÀNH VIÊN

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

THĂM DÒ DƯ LUẬN

QUẢNG CÁO   Đặt VNMusic.com.vn làm trang chủ              Thêm vào danh sách website yêu thích

   Về VNMusic.com.vn         Quy Định Về Việc Sử Dụng         Thỏa Thuận Sử Dụng