QUẢNG CÁO

Một hướng đi mới, một hoạt động nghề nghiệp thật sự bổ ích và thiết thực: LIÊN HOAN ÂM NHẠC BẮC MIỀN TRUNG

[03-10-2007 12:30:08 - vnmusic.com.vn]

" Hµ TÜnh – m¶nh ®Êt giµu truyÒn thèng yªu n­íc, truyÒn thèng v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng; tõ x­a tíi nay m¶nh ®Êt nµy ®· s¶n sinh ra nhiÒu bËc hiÒn tµi, nhiÒu danh nh©n lµm r¹ng danh cho non s«ng ®Êt n­íc. Ng­êi d©n n¬i ®©y tuy khã nhäc mµ sèng ch¾t chiu c©u nghÜa t×nh. Quª h­¬ng Hµ TÜnh ®· trë thµnh nguån c¶m høng cho nhiÒu lo¹i h×nh s¸ng t¹o nghÖ thuËt, trong sè ®ã cã ©m nh¹c.

Lµ mét trong sè Ýt ®Þa ph­¬ng cã nhiÒu bµi h¸t vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng bµi h¸t hay, ®· gióp Hµ TÜnh cã ®­îc h×nh ¶nh vµ Ên t­îng s©u s¾c trong lßng b¹n bÌ gÇn xa, ®Ó råi ®i m« còng nhí vÒ Hµ TÜnh . . ."

§ã lµ mét phÇn bµi ph¸t biÓu thËt Êm ¸p, ch©n t×nh cña ®ång chÝ Hµ V¨n Th¹ch – Phã chñ tÞch UBND tØnh Hµ TÜnh t¹i LÔ khai m¹c Liªn hoan ©m nh¹c B¾c MiÒn Trung lÇn thø nhÊt diÔn ra trong hai ngµy 23,24/9/2007, do Héi Nh¹c sÜ ViÖt Nam kÕt hîp víi Héi liªn hiÖp VHNT Hµ TÜnh cïng c¸c tØnh trong khu vùc phèi hîp tæ chøc, nh©n dÞp kû niÖm 50 n¨m thµnh lËp Héi Nh¹c sÜ ViÖt Nam.

§ã còng chÝnh lµ tÊm lßng, lµ t×nh c¶m cña Ban l·nh ®¹o tØnh, thµnh phè Hµ TÜnh dµnh cho giíi ©m nh¹c nãi chung vµ Liªn hoan ©m nh¹c nµy nãi riªng.

§Õn tham dù buæi lÔ khai m¹c Liªn hoan ©m nh¹c B¾c miÒn trung lÇn thø nhÊt vÒ phÝa l·nh ®¹o tØnh ®¨ng cai gåm cã: ®/c NguyÔn Thanh B×nh – BÝ th­ TØnh uû – Chñ tÞch H§ND tØnh, ®/c ThiÒu §×nh Duy – Tr­ëng ban Tuyªn gi¸o tØnh, ®/c Ng« §øc Huy – BÝ th­ Thµnh uû thµnh phè Hµ TÜnh, ®/c Hµ V¨n Th¹ch – Phã chñ tÞch UBND tØnh cïng c¸c ®/c trong Ban Th­êng vô TØnh uû, Th­êng trùc H§ND, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tØnh, ®¹i diÖn l·nh ®¹o ngµnh VHTT, toµn BCH Héi Liªn hiÖp VHNT, l·nh ®¹o c¸c Së, Ban, Ngµnh, c¸c phãng viªn vµ ®¹i diÖn c¸c c¬ quan b¸o chÝ trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng . . .

VÒ phÝa ®¬n vÞ tæ chøc gåm cã: nh¹c sÜ §ç Hång Qu©n – Chñ tÞch Héi NSVN, nh¹c sÜ An Thuyªn – Phã chñ tÞch th­êng trùc Héi NSVN – Tr­ëng ban tæ chøc liªn hoan, GS.NSND Träng B»ng – Chñ tÞch H§NT Héi NSVN, GS.NS Chu Minh – Uû viªn H§NT Héi NSVN cïng ®«ng ®¶o anh chÞ em nh¹c sÜ, ca sÜ, diÔn viªn móa ®Õn tõ c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc.

§©y lµ cuéc Liªn hoan ©m nh¹c khu vùc thø 3 trong n¨m nay, sau liªn hoan ©m nh¹c phÝa Nam (t¹i Vòng TÇu, ngµy 2/6/2007) vµ T©y Nguyªn (t¹i Kon Tum, ngµy 21/6/2007).

MÆc dÇu tØnh Hµ TÜnh võa ph¶i høng chÞu mét c¬n b·o khèc liÖt, ®· ®Ó l¹i nhiÒu thiÖt h¹i nÆng nÒ cho ®ång bµo cña tØnh vµ thµnh phè. Nh­ng ®­îc sù quan t©m cña l·nh ®¹o TØnh uû vµ Uû ban Nh©n D©n vµ sù tiÕp ®ãn nhiÖt t×nh, chu ®¸o, nång hËu cña Ban tæ chøc, Liªn hoan ®· diÔn ra trong niÒm vui, phÊn khëi cña c¶ Ban L·nh ®¹o tØnh, Ban tæ chøc, nh¹c sÜ, ca sÜ c¸c chi héi, c«ng chóng yªu ©m nh¹c tØnh vµ thµnh phè.

Bªn c¹nh nh÷ng niÒm vui trong cuéc liªn hoan ®Çy ý nghÜa mµ nh¹c sÜ Ngäc ThÞnh ®· thay mÆt anh em nh¹c sÜ Hµ TÜnh ph¸t biÓu trong tham luËn cña m×nh t¹i Héi th¶o ¢m nh¹c ViÖt Nam 50 n¨m – Mét chÆng ®­êng vÎ vang, (tæ chøc vµo chiÒu ngµy 23/9/2007 - mét ho¹t ®éng n»m trong khu«n khæ ch­¬ng tr×nh liªn hoan): "Khã cã thÓ nãi hÕt niÒm vui, niÒm h¹nh phóc cña nh÷ng ng­êi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ©m nh¹c vµ v¨n ho¸ nghÖ thuËt nãi chung còng nh­ cña tÊt c¶ nh©n d©n Hµ TÜnh nãi riªng. LÇn ®Çu tiªn, kh¸n gi¶ Hµ TÜnh ®­îc gÆp gì giao l­u víi c¸c nh¹c sÜ, ca sÜ chuyªn nghiÖp cña 6 tØnh tô héi vÒ ®©y, mang theo nh÷ng cung bËc, nh÷ng s¾c mµu phong phó ®a d¹ng kh¾p mäi miÒn quª, lµm cho ®êi sèng tinh thÇn nh©n d©n Hµ TÜnh cã thªm nh÷ng phót th¨ng hoa . . ."

Th× còng cßn kh«ng Ýt nh÷ng ý kiÕn b¨n kho¨n, lo l¾ng cho sù ph¸t triÓn chung cña nÒn ©m nh¹c ViÖt Nam vµ trùc tiÕp lµ ngay c¶ nh÷ng t¸c phÈm ®­îc biÓu diÔn b¸o c¸o trong liªn hoan nµy: "nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng cña tõng vïng miÒn ®· ®­îc thÓ hiÖn ®a d¹ng trong t¸c phÈm, phong phó vÒ mµu s¾c ©m nh¹c, nh­ng chÊt l­îng biÓu diÔn, dµn dùng t¸c phÈm ®¹t hiÖu qu¶ ch­a cao . . ." (GS.NS Chu Minh – nhËn xÐt trong buæi giao l­u víi kh¸n thÝnh gi¶ t¹i buæi liªn hoan). HoÆc nh­ nçi b¨n kho¨n cña nh¹c sÜ An Thuyªn – Phã chñ tÞch Héi Nh¹c sÜ ViÖt Nam - Tr­ëng ban tæ chøc: " c¸c t¸c phÈm b¸o c¸o, biÓu diÔn cßn thiÕu sù s¸ng t¹o, thiÕu søc sèng míi, liÖu cã thÓ thu hót ®­îc c«ng chóng ®Æc biÖt lµ c«ng chóng trÎ hay kh«ng?". Cßn nh¹c sÜ ViÖt §øc – Chi héi tr­ëng Thõa Thiªn – HuÕ cã t©m sù: "miÒn Trung lµ m¶nh ®Êt mµu mì cña d©n ca, d©n nh¹c; c¸c nh¹c sÜ cña chóng ta ph¶i tÝch cùc t×m tßi, khai th¸c hiÖu qu¶, kh«ng nh÷ng thÕ ph¶i bøt ph¸ ®Ó tho¸t ra khái nh÷ng lèi mßn trong viÖc sö dông, cã nh­ vËy míi t¹o ®­îc nh÷ng h­íng ®i míi, trµo l­u míi. . .".

Nh­ng dï sao, liªn hoan còng lµ mét trong nh÷ng h­íng ®i míi, mét ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp thËt sù bæ Ých vµ thiÕt thùc mµ Ban chÊp hµnh nhiÖm kú VII ®· ®Ò ra vµ ®· thùc hiÖn ®­îc mét c¸ch xuÊt s¾c trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung, ®æi míi trong ho¹t ®éng s¸ng t¹o cña Héi.

Vµ nh­ lêi ®/c ThiÒu §×nh Duy - Tr­ëng ban Tuyªn gi¸o tØnh Hµ TÜnh: "Liªn hoan lÇn nµy lµ mét b­íc khëi ®Çu cho ©m nh¹c Hµ TÜnh nãi riªng vµ ©m nh¹c c¶ n­íc nãi chung, ph¸t triÓn ®i vµo chiÒu s©u vµ ngµy cµng ®¹t chÊt l­îng h¬n n÷a . . ."

 
+ Các bản tin khác
     - Liên hoan âm nhạc và gặp mặt nhạc sĩ các tỉnh phía Bắc - Quảng Ninh ngày 7,8/12/
     - Cuộc vận động sáng tác về ngành giáo dục
     - Các chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam
     - Thông báo Hội nghi BCH lần thứ 6 khoá VII
     - Thông báo Hội nghi BCH lần thứ 6 khoá VII
     - Thông báo Hội nghi BCH lần 6 khoá VII
     - Liên hoan âm nhạc khu vực Bắc miền Trung lần thứ nhất được tổ chức tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
     - Liên hoan âm nhạc khu vực Bắc miền Trung lần thứ nhất được tổ chức tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
     - Cuộc thi sáng tác ca khúc phục vụ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang
     - Tạp chí Âm nhạc Việt Nam số 4/2007 đã được phát hành vào ngày 01/8 vừa qua
 

QUẢNG CÁO

THÀNH VIÊN

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

THĂM DÒ DƯ LUẬN

QUẢNG CÁO   Đặt VNMusic.com.vn làm trang chủ              Thêm vào danh sách website yêu thích

   Về VNMusic.com.vn         Quy Định Về Việc Sử Dụng         Thỏa Thuận Sử Dụng