QUẢNG CÁO

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

50 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam - một chặng đường lịch sử

[23-01-2008 10:47:34 - vnmusic.com.vn]

Đã 50 năm trôi qua - Nửa thế kỷ giữa hai cuộc kháng chiến trường kỳ, Hội NSVN đã lớn lên cùng với đất nước và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả trong sự nghiệp xây dựng và phát triển một nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Xem Tiếp...
 

NGHIÊN CỨU, LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

Một hướng đi mới, một hoạt động nghề nghiệp thật sự bổ ích và thiết thực: LIÊN HOAN ÂM NHẠC BẮC MIỀN TRUNG

[03-10-2007 12:30:08 - vnmusic.com.vn]

" Hµ TÜnh – m¶nh ®Êt giµu truyÒn thèng yªu n­íc, truyÒn thèng v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng; tõ x­a tíi nay m¶nh ®Êt nµy ®· s¶n sinh ra nhiÒu bËc hiÒn tµi, nhiÒu danh nh©n lµm r¹ng danh cho non s«ng ®Êt n­íc. Ng­êi d©n n¬i ®©y tuy khã nhäc mµ sèng ch¾t chiu c©u nghÜa t×nh. Quª h­¬ng Hµ TÜnh ®· trë thµnh nguån c¶m høng cho nhiÒu lo¹i h×nh s¸ng t¹o nghÖ thuËt, trong sè ®ã cã ©m nh¹c.

Lµ mét trong sè Ýt ®Þa ph­¬ng cã nhiÒu bµi h¸t vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng bµi h¸t hay, ®· gióp Hµ TÜnh cã ®­îc h×nh ¶nh vµ Ên t­îng s©u s¾c trong lßng b¹n bÌ gÇn xa, ®Ó råi ®i m« còng nhí vÒ Hµ TÜnh . . ."

Xem Tiếp...

BÀI HÁT MỚI CẬP NHẬT

1 Tin ở hoa hồng (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Chiếc lá đầu tiên
2 3 ca khúc trong vở nhạc kịch "Câu chuyện tình" (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Chiếc lá đầu tiên
3 Mùa thu (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Chiếc lá đầu tiên
4 Ước mơ (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Chiếc lá đầu tiên
5 Lòng thương tóc dài (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Chiếc lá đầu tiên
6 Tình yêu nỗi nhớ (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Chiếc lá đầu tiên
7 Đã hứa yêu em (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Chiếc lá đầu tiên
8 Cơn khát cao nguyên (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Hội nhạc sĩ Việt Nam
9 Mam song (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Hội nhạc sĩ Việt Nam
10 Âm vang Cao nguyên (Ns. Đỗ Hồng Quân)
Album: Hội nhạc sĩ Việt Nam
Xem Tiếp...

QUẢNG CÁO

THÀNH VIÊN

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

THĂM DÒ DƯ LUẬN

QUẢNG CÁO   Đặt VNMusic.com.vn làm trang chủ              Thêm vào danh sách website yêu thích

   Về VNMusic.com.vn         Quy Định Về Việc Sử Dụng         Thỏa Thuận Sử Dụng